Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne
Internetowy System Obsługi Klienta umieszczony na stronie internetowej gmrmetal.pl  zwany dalej SKLEP, jest prowadzony przez: GMR-Metal Sp. z o.o.  z siedzibą: 55-100 Trzebnica, ul. Kwiatowa 1a, wpisany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000786802 , zwanym dalej “Sprzedawcą” pod adresem  www.gmrmetal.pl. Sprzedawca posiada kapitał zakładowy w wysokości 405 000 zł w całości opłacony oraz jest zarejestrowany pod numerem NIP: 5742068088 Regon 383388415 zwanym dalej Sprzedającym.
 
Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem korzystającym ze SKLEPU.
 
Zamówienia w SKLEPIE mogą składać Klienci, którzy:
-posiadają dostęp do internetu,
-zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityką prywatności i je akceptują,
-złożyli zamówienie w innej formie na odległość – pocztą mailową lub bezpośrednio.
 
2. Realizacja zamówień
Przed złożeniem zamówienia Klient powinien przemyśleć zakup m.in. zwracając uwagę na:
-Zdjęcia na stronach www.gmrmetal.pl są jedynie poglądowe. Rzeczywisty produkt wynika z opisu, i może różnić się od prezentowanej grafiki, np. kolorystyką elementów czy wizualną wielkością.
-Rodzaj mocowania. Jeśli nie jest to standardowe mocowanie produkowane przez nas (MS01, MS03, MS08, MS10), Klient powinien najpierw uzgodnić z Działem Handlowym GMR-Metal Sp. z o.o. realizację zamówienia.
 
Po złożeniu zamówienia, na życzenie, Klient informowany jest drogą mailową lub telefoniczną o planowanym terminie realizacji zamówienia.
 
Terminy realizacji podane na naszych stronach internetowych są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów. W przypadku zleceń nietypowych lub spoza SKLEPU termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
 
Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie oraz potwierdzenia płatności  – jest to dzień zerowy. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Sprzedawcy.
 
Wysyłka realizowana jest przez firmę kurierską. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną wynosi do 48 godzin (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek ponosi Kupujący. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona.
 
3. Ceny i Płatności
Ceny opublikowane w cenniku na naszych stronach są cenami brutto (zawierają podatek w wysokości 23%). Do produktów lub usług przyporządkowane są dodatkowe opcje, które można zamówić. Przy niektórych opcjach podano kwotę brutto jaką należy dopłacić. Zaznaczenie dodatkowej opcji automatycznie zmienia cenę całego produktu.
 
W chwili złożenia przez Klienta zamówienia w systemie SKLEPU powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Sklep. Jeżeli zamówienie zostało skompletowane (Status zamówienia: „W trakcie realizacji”) nie można już go anulować.
 
Za każde zrealizowane zamówienie Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę VAT.
 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz leasing obsługiwany przez zewnętrzną firmę LeaseLink Sp. z o.o.

 
Klienci posiadający przyznane przez Sprzedającego odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie wyznaczonym w  fakturze VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
 
W przypadku zamówienia produktów i usług, które są w promocji (została obniżona cena) i braku wpłaty w ciągu 7 dni od terminu płatności, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zniżki. Zostanie wystawiona faktura korygująca na kwotę wynikającą z cennika (przed obniżką).
 

Koszty dostawy na terenie Polski zawierają się w kwocie od 40 zł do 450 zł  i  jest zależny od gabarytu przesyłki.

 
4. Odstąpienie od umowy

Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 ust. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)).
Oświadczenie musi być jednoznaczne – może mieć formę pisma wysłanego pocztą lub drogą mailową.
Termin ten jest terminem biegnącym od dnia objęcia rzeczy przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem  na adres Sprzedawcy: GMR-Metal Sp. z o.o.  55-100 Trzebnica, ul. Kwiatowa 1a, e-mail: mail@gmrmetal.com
W przypadku  odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza ten konieczny zakres.
Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy w Trzebnicy. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu nie później niż w ciągu 14 dni poniesiony przez Niego koszt rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszt transportu – zwrotu ponosi kupujący.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4) zakupu łyżek z mocowaniem bolcowym robionych pod wymiar klienta.

 
5. Gwarancje i reklamacje

Na zakupiony produkt producent udziela 1-rocznej gwarancji przy uwzględnieniu odpowiedniej eksploatacji sprzętu. Reklamacje należy składać pisemnie, korzystając z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: https://gmrmetal.pl/formularz-reklamacyjny załączając zdjęcia i opis uszkodzeń. Termin ich rozpatrywania wynosi do 14 dni.

Klient rejestrując się w systemie SKLEPU lub po zapoznaniu się z ofertą zamawia usługę lub towar zgadza się na powyższe zasady współpracy oraz zapoznał się z dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie tj, polityką prywatności i zbierania plików cookies.
 
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
GMR-Metal Call Now Button